skip to Main Content
+31-(0)88-2400-488 info@ricca-clean.nl ma - vr 08:30 - 17:00
Slider

HACCP

Vaak wordt ons gevraagd hoe onze ProfiBright producttechnologieën kunnen passen en een bijdrage leveren aan een juiste hygiënecode die kan voldoen aan de HACCP richtlijnen.

In principe worden reinigers (schoonmaakmiddelen) niet gecertificeerd voor HACCP toepasbaarheid. Wel moeten ze in een applicatie toepassing verwerkt kunnen worden met respect voor een HACCP plan.

Ieder zichzelf respecterende onderneming die zich met voedselbereiding bezig houdt dient te voldoen aan een HACCP plan van aanpak. Sterker gesteld: alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP plan op te stellen.

Dit wil zeggen:

– Aansluiten bij de kleurcodering, welke inzicht geeft waar het voor gebruikt wordt.
– Respect voor de toepassing in keukens en andere locaties waar voedsel bereidt wordt alsmede toegepast dient te kunnen worden op de aanwezige voedselbereidingsapparatuur. (ongeparfumeerd en residu arm)

De ProfiBright reinigingsmiddelen voldoen hier aan conform de door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit gestelde positie die zij hierin heeft ingenomen.

“In de verordening specifiek voor levensmiddelen staan geen speciale eisen voor schoonmaak en desinfectiemiddelen die bij levensmiddelen bedrijven worden gebruikt. Alleen dat er geen schadelijke residuen van dit soort middelen in levensmiddelen mogen terechtkomen. (middelen moeten ook geschikt zijn voor het gebruiksdoel.)”

Kort gezegd, HACCP is een systematiek en geen eindpunt.

Om te bepalen of een bepaald niveau van reiniging en eventuele desinfectie wordt bereikt, dient men hiervoor zelf zorg te dragen. Hierbij hoort het constant evalueren van de werking van het reinigingsmiddel en het eventuele desinfectiemiddel.

Een HACCP plan dient in overleg met het management opgesteld te worden per locatie, waarbij kruisbesmetting (cross contamination) tussen afdelingen en/of voedselbereidende machines en materialen vermeden wordt. Uiteindelijk kan dit plan extern ge-audit worden. In dit licht bezien is een HACCP plan dus een gedetailleerde werkinstructie voor de schoonmaker/organisatie en zo nodig het afvalmanagement bij de eindgebruiker.

Een dergelijk plan van aanpak kan vervolgens ge-audit worden door een erkende instantie welke hier dan ook de certificering voor af kan geven.

Diverse instanties zoals o.a. KTBA Kwaliteitszorg in Kaatsheuvel en Bureau Veritas met verschillende locaties binnen Nederland, zijn hierin gespecialiseerd en kunnen een dergelijke audit voor eindgebruikers uitvoeren. (www.ktba.com) – (www.bureauveritas.nl)

Alle ProfiBright reinigingsmiddelen voldoen aan de gestelde criteria die aan een HACCP plan van aanpak ten uitvoer gebracht kunnen worden. ProfiBright reinigingsmiddelen zijn er juist daarom voor u om een optimaal resultaat te realiseren en te kunnen blijven voldoen aan de daarvoor gestelde richtlijnen.

Kruisbesmettingen bij voedselbereiding dient te allen tijde hierin te worden voorkomen. HACCP is daarmee kort gezegd een voedselveiligheidssysteem. Bedrijven die met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt.

Van elke fase in de productie brengt het bedrijf in kaart wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden voorkomen.

Omschrijving

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points
Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen mis gaan, wat de veiligheid van ons eten in gevaar brengt. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. HACCP valt onder de Europese wetgeving.

De Amerikaanse NASA bedacht het HACCP systeem in de jaren 60 om het eten voor astronauten te controleren. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt door de Codex Alimentarius.

Inhoud van HACCP
Met HACCP loopt een bedrijf het hele productieproces na op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Deze gevaren worden benoemd. Vervolgens moeten ze aangeven hoe de daaraan verbonden risico’s worden beheerst. De woorden in Hazard Analysis and Critical Control Points geven weer waar het voor staat.

Hazard:
Een ‘hazard’ is een gevaar dat in een product aanwezig kan zijn en vervolgens een bedreiging voor de gezondheid van de consument kan vormen. Het gaat daarbij om:
• Microbiologische gevaren: bacteriën, schimmels, virussen en parasieten.
• Chemische gevaren, oftewel schadelijke stoffen: dioxines, zware metalen, schimmel gifstoffen, resten bestrijdingsmiddelen, enzovoorts.
• Fysische gevaren: glas, bot deeltjes, scherpe metaal- of houtdeeltjes, enzovoorts.

Analysis:
‘Analysis’ staat voor het analyseren van de mogelijke aanwezige gevaren. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico. Het risico is een combinatie van de kans op het gevaar en de ernst van de gevolgen voor de gezondheid als dit zou gebeuren. Kort weergegeven geldt risico = kans x ernst.

Critical Control Points:
‘Critical Control Points’ zijn punten in het proces die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar te voorkomen, of terug te brengen tot een acceptabel niveau

Werken met HACCP
HACCP is een preventief systeem, gebaseerd op 7 principes:
1. Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.
2. Bepaal de Critical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen.
3. Stel per CCP een norm vast.
4. Monitor de CCP’s. Stel vast hoe de CCP’s gecontroleerd worden.
5. Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet.
6. Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
7. Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij.

Voor veel bedrijfstakken is een hygiënecode opgesteld. Dit is een praktische vertaling van een HACCP-plan. Wij verwijzen u hierbij dan ook naar de website: www.nvwa.nl waarin u voor uw bedrijfsactiviteit de juiste analyse methodiek kunt vinden.

Wij hopen u hiermee een juist beeld gegeven te hebben van de complexiteit en vaagheden die ons soms bereiken over het begrip en toepassing van HACCP.

Call Now ButtonBel nu! Back To Top
× Kunnen wij u helpen?